ทำเนียบบุคลากร

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นางสาววารุณีย์ บุญคง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้าราชการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวณฐมณ ธนูศิลป์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร คลองศิลป์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวคณิตฐา คำภาค

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ

นายชัยรัตน์ สีดากุล

ช่างไฟฟ้า 4

นายฉลอง ชูเชิด

ช่างไฟฟ้า 4

นายเอกชัย ประสงค์รุ่งสว่าง

ช่างครุภัณฑ์


นายบุญทรง กลับทอง

ช่างไฟฟ้า 4

นายวันชัย ยิ้มสิน

ช่างสี

นายคารม วงษ์สนธิ์

ช่างปูน

ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ

นางกรรณิการ์ บุญหลง

พนักงานพิมพ์ดีด

นางบุษบา หวลอาวรณ์

แม่บ้าน

นายบุญส่ง มีสุวรรณอรุณ

พนักงานทำความสะอาด

นายจันทร์แรม เกษแก้ว

พนักงาน รปภ.

นายบุญเสริม พวงแก้ว

พนักงาน รปภ.